Inspectiebezoek

De Inspectie doet in het schooljaar 2020-2021 onderzoek naar de analyse en afstemming van onderwijs in het basisonderwijs. Het doel van dit themaonderzoek is om een beeld te vormen van de ontwikkeling van groepen en leerlingen met het oog op het afstemmen van het erop volgende onderwijs. De inspectie heeft een steekproef gehouden waarmee er 200 basisscholen in Nederland zijn getrokken waarmee zij dit onderzoek gaan doen. De Windwijzer is als één van de scholen getrokken.

Op dinsdag 20 april jl. vond het onderzoek plaats met de schoolleider, intern begeleider en de leerkrachten van groep 7 en 8b. Met de schoolleider en intern begeleider is er besproken hoe wij op de Windwijzer zicht houden op de ontwikkeling in de verschillende leerjaren en hoe wij de afstemming in de basisondersteuning organiseren Met de leraren is er besproken hoe zij zich een beeld vormen van de ontwikkeling van individuele leerlingen op het gebied van rekenen (groep 8b) en begrijpend lezen (groep 7). De inspecteur ging daarbij in op door de inspecteur geselecteerde leerlingen uit de groepen.

De conclusie van de inspecteur was dat de Windwijzer haar leerlingen goed in beeld heeft, weet wat zij nodig hebben en daar haar handelen continu op afstemt met onderbouwde analyses en aanpakken. De professionaliseringslag die het team ondanks alle crisissen heeft kunnen vasthouden laat zien dat wij ons steeds beter op de individuele leerbehoeften van de leerlingen kunnen richten.

De inspecteur eindigde met een slotconclusie, ik citeer: ‘Ga vooral zo door!’. Het team van de Windwijzer is blij met deze erkenning. De conclusies van de inspecteur geeft het team van de Windwijzer nieuwe energie en vooral de kracht om vast te houden aan onze visie op goed onderwijs.

Tags: