Leerplicht

Op de dag dat uw kind 4 jaar wordt mag hij/zij iedere dag naar school. Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig. Het is dan uw taak om ervoor te zorgen dat uw kind elke dag de school bezoekt. In een aantal situaties mag de directie buitengewoon verlof verlenen. Speciale formulieren voor de verlofaanvraag zijn te verkrijgen bij de administratie of te downloaden via deze website bij de startpagina onder het kopje downloads. Een verzoek kan alleen ingewilligd worden als er sprake is van bijzondere omstandigheden conform de leerplichtwet. Hieronder ziet u welke mogelijkheden er zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om terughoudend te zijn met het aanvragen van dit verlof. Vraag niet meer verlof aan dan echt noodzakelijk.

Verlof voor vierjarigen

Vierjarigen zijn niet leerplichtig. Ook deze kinderen hebben baat bij een regelmatig schoolleven, daarom hopen we dat u beperkt gebruik maakt van de mogelijkheid om uw kind thuis te houden. Wanneer u dit wel doet, verzoeken we u om een schriftelijke aanvraag voor buitengewoon verlof in te dienen.

Verlof vanaf vijfjarigen

Voor kinderen vanaf 5 jaar kan verlof buiten de officiële schoolvakanties alleen worden toegestaan, wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden. Onder bijzondere omstandigheden vallen:

  • Familieomstandigheden. Bijvoorbeeld verhuizing, huwelijk, ernstige ziekte, overlijden, jubilea van bloed- of aanverwanten.
  • Vakantieverlof: Als het gevraagde verlof bedoeld is als uw eerste en enige vakantie van het gehele jaar. Uw werkgever moet hiervoor een verklaring afgeven, waaruit blijkt dat geen verlof in de officiële schoolvakanties mogelijk is. De op te nemen dagen moeten aaneengesloten zijn en mogen niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar vallen. Alleen in voornoemde gevallen mag de directie bij wijze van uitzondering uw kind bijzonder verlof verlenen tot maximaal 10 lesdagen per jaar. Deze dagen moeten dan wel binnen de leerplichtwet vallen. Over een verlof langer dan 10 dagen mag de school nooit beslissen. U moet dan contact opnemen met de leerplichtambtenaar van de gemeente Almere. Op school kunt u ook de gemeentelijke folder inzien met alle regels en afspraken omtrent de leerplicht.

Maatregelen tegen verzuim

Indien ouders hun kind zonder toestemming (dus buiten de regels van geoorloofd verlof – zie hierboven) van school laten verzuimen, is de school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Almere.