Daltononderwijs

Dalton is een manier van werken en omgaan met elkaar. Een Daltonschool schept ruimte en geeft kinderen de gelegenheid om zelfstandig of samen te werken aan een afgesproken taak. De drie principes vrijheid en verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken vormen het uitgangspunt van de Dalton-aanpak.
Geen kind of leerkracht, zou met tegenzin naar school moeten gaan. Zo sluit het leven in de school aan bij het leven buiten de school. Dalton blijft daarbij een hulpmiddel om het proces van omgaan en werken met elkaar voortdurend gaande te houden. De toepassing van Dalton verandert het leven van de mensen die het beleven.

Vrijheid en verantwoordelijkheid

Vrijheid is essentieel voor de ontplooiing van de persoonlijkheid van een mens. Het kind moet leren die vrijheid te hanteren. De school kan duidelijk maken dat vrijheid iets anders is dan ongebondenheid. Een kind kan niet vroeg genoeg gaan ontdekken wat tot zijn/haar mogelijkheden hoort en wat niet. Daarom is het principe vrijheid en verantwoordelijkheid binnen het daltononderwijs en dus ook op De Windwijzer, zo belangrijk. Een kleuter van vier zal vrijheid anders ervaren dan een kind van twaalf jaar. Hij of zij moet de ruimte krijgen om die vorm van vrijheid te beleven en ook eigen kaders bepalen tot waar die vrijheid zich uitstrekt. In een dag- of weektaak vindt een kind vrijheid en krijgt het verantwoordelijkheid. De vrije keuze ligt in:

  • het tempo en vooral de volgorde waarin een kind wil werken;
  • het wel of niet gebruiken van hulpmiddelen;
  • de bewuste keuze om regelmatig alleen of samen te werken;
  • de besteding en verdeling van tijd.

Zelfstandigheid

De kinderen in een klas moesten vroeger in stilte werken. Na de klassikale instructie volgde het herhalen, oefenen en toepassen. Op De Windwijzer wordt er niet alleen in stilte gewerkt. Er is daarnaast ruimte voor overleg tijdens het werken. Kinderen willen nieuwe dingen ook samen ontdekken.
Op onze school werken de kinderen met taken. De taak is een middel om de leerstof zelfstandig te verwerken. Zelfstandigheid houdt zelfwerkzaamheid in. Van de leerkracht vergt het enig organisatietalent en inzicht in kinderen om een goede taak samen te stellen. Een takenpakket waardoor kinderen de kans krijgen zelfstandig problemen op te lossen. Daardoor leren ze creatief denken en handelen. Hoe zelfstandiger een kind wordt, des te gemakkelijker zal het leren beredeneerde keuzes te maken.

Samenwerken

Wij als volwassenen moeten in het dagelijks leven samenwerken met allerlei andere mensen. Niets is beter dan zo’n teamverband al op school te laten starten. Samenwerken stimuleert en motiveert kinderen om van en met elkaar te leren en elkaar te helpen. Samen weet en kun je meer dan alleen! Naast het samenwerken zijn er ook klassikale momenten en momenten dat kinderen individueel moeten werken.
In alle groepen werken de kinderen met een maatje met wie zij diverse opdrachten uitvoeren.
Voor meer informatie kunt u onze dalton ouderfolder lezen die op de homepage staat of een kijkje nemen op de website van de Nederlandse Dalton Vereniging: www.dalton.nl

Effectiviteit

Op De Windwijzer binnen de visie op (dalton) onderwijs willen wij het leren doelmatiger maken. Effectiviteit (efficiency) vooronderstellen duidelijkheid over de onderwijsopbrengsten. Ons onderwijs heeft een brede functie. Onderwijs behoort kinderen en jeugdigen ook cultureel en moreel te vormen, zodat ze zelfredzaam en sociaal verantwoordelijk worden. Het daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Omwille van die effectiviteit geven wij de leerlingen verantwoordelijkheid voor het maken van eigen keuzes.

Reflectie

Nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk, is op daltonscholen belangrijk. Zo ook op De Windwijzer. Op onze school maken leerlingen vooraf een inschatting van de moeilijkheidsgraad en de tijd van de opdrachten. Achteraf wordt hierop gereflecteerd door middel van een feitelijke beoordeling en/of een gesprekje. In zulke gesprekjes kan er dan bijvoorbeeld aandacht geschonken worden aan het feit waarom een leerling steeds de rekenopgaven in de weektaak vooraf moeilijker inschat dan ze (achteraf) blijken te zijn. Op andere aspecten van het werken in de groep wordt op een soortgelijke wijze gereflecteerd. Zo wordt geleidelijk de vaardigheid in het zelfstandig werken en het samenwerken opgebouwd. Het kritisch benaderen van onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is op een daltonschool vanzelfsprekend. Iedere leerkracht die werkt op De Windwijzer reflecteert op zijn/haar onderwijspraktijk en professioneel handelen. Ook op schoolniveau vindt reflectie over de kwaliteit van het daltononderwijs voortdurend plaats. Op De Windwijzer streven wij óók naar daltonouders die de daltonkernwaarden voorleven in gedrag en houding.