Pedagogisch Klimaat

We vinden het heel belangrijk dat er een goede sfeer heerst tussen de leerkrachten en de kinderen, tussen de kinderen onderling en tussen de leerkrachten onderling. Een goed pedagogisch klimaat biedt de kinderen mogelijkheden om positieve (leer)ervaringen op te doen.
Het pedagogisch klimaat binnen onze school beperkt zich dan ook niet alleen tot de relatie leerkracht – leerling. Het heeft ook te maken met de wijze waarop wij als leerkrachten met elkaar omgaan en ons gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor het wel en wee van onze kinderen, het schoolgebouw en de schoolomgeving.
Pedagogisch klimaat is niet direct meetbaar, het ligt meer
in de voorwaardelijke sfeer en is slechts af te lezen uit de gedragingen van de kinderen en leerkrachten.
Plezier, zelfvertrouwen, een positieve werkhouding, hulpvaardigheid, concentratie, creativiteit en saamhorigheid zijn onze graadmeters om te kijken of we op de goede weg zijn.

Anti-Pestprotocol

Pesten is een problematiek die helaas steeds vaker voorkomt op scholen in Nederland. Op De Windwijzer gaan wij uit van de stelling :’De maatschappij dat ben jij!’
Pesten willen wij zoveel mogelijk vóór zijn en als er zich dan toch pestproblemen voor doen, dan willen wij een adequaat plan hebben om meteen het pesten te lijf te gaan.
Daarom is het anti-pestprotocol geschreven, het is een protocol voor leerkrachten, kinderen en ouders die te maken hebben met pestproblematiek op school.
Ook de kanjertraining, maatjeswerk en tutoring hebben een preventieve werking op het pestgedrag van kinderen.
Kinderen leren hiermee niet verder te gaan dan de grenzen van henzelf en van anderen.

Kanjertraining

Een goed pedagogisch klimaat is erg belangrijk. Daarom hebben we als methode voor sociaal emotionele vorming gekozen voor de Kanjertraining. De kanjertraining bestaat uit vier verschillende lessenseries die voor een doorgaande lijn binnen de basisschool zorgen.

Het doel van de kanjertraining is dat kinderen leren positief over zichzelf en de ander te denken. Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale stress. Ook op langere termijn is dit effect merkbaar.

Door middel van de kanjertraining voelen de kinderen zich veilig, zijn betrokken met elkaar, weten onderlinge conflicten respectvol op te lossen en helpen elkaar.
De kanjertraining heeft de volgende uitgangspunten die iedere les naar voren komen:

  • We helpen elkaar
  • We vertrouwen elkaar
  • Je speelt niet de baas
  • We lachen elkaar niet uit
  • Je bent niet zielig