HomeSchoolinfoKlachtenregeling

Klachtenregeling

Voor het onderwijs kennen we in Nederland de zogenaamde kwaliteitswet. In die wet staat onder andere dat ouders en leerlingen het recht hebben om klachten in te dienen omtrent gedragingen en beslissingen, of het nalaten daarvan, van het bevoegd gezag (=bestuur) en het personeel. Dit is het zogenaamde klachtrecht. Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Het indienen van klachten is aan regels gebonden. Deze regels zijn vastgelegd in de klachtenregeling. Deze regeling en contactgegevens vindt u onder het tabje downloads.

Het is een goede gewoonte een klacht eerst te bespreken met degene die u verantwoordelijk houdt voor uw klacht. Dat kan de groepsleerkracht zijn, maar ook de directeur. Bent u ontevreden over de afhandeling dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij het bestuur of bij de landelijke klachtencommissie. In de klachtenregeling wordt beschreven waaraan een schriftelijke klacht moet voldoen en hoe deze wordt afgehandeld. Wij hopen uiteraard dat u nu en in de toekomst geen redenen zult hebben om van uw klachtrecht gebruik te maken. Heeft u vragen over de klachtenregeling, of weet u niet bij wie u uw klacht kwijt kunt, dan kunt u zich wenden tot de interne contactpersoon mevr. M. Stoker. Zij is tot geheimhouding verplicht en zal u doorverwijzen naar het juiste adres. Het mailadres kunt u vinden bij de belangrijke adressen onder het tabje downloads.
Bedenkt u wel dat een anonieme klacht nooit in behandeling wordt genomen.